Klauzula Informacyjna klienci

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych ( dalej: „ Administrator”) jest Enerdar Sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46 61-612 Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym- VIII wydział Gospodarczy w Poznaniu KRS pod numerem KRS 0000731069, NIP 9721290122

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo kontaktować się na adres email: kontakt@enerdar.pl  w temacie „Dane osobowe” lub pisemnie na w/w adres z dopiskiem „Dane osobowe”

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

– odpowiedzi na Państwa zapytanie, przedstawienie oferty, kontaktu związanego z ofertą, zawarcia i realizacji umowy, dostawy/realizacji zamówionych produktów i usług, wzajemnych rozliczeń, realizacji ewentualnych zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji, realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, w tym rękojmi i gwarancji ( podstawa przetwarzania: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. B RODO)

– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości ( podstawa przetwarzania: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia(podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– organizacji programów lojalnościowych, szkoleń, konkursów oraz akcji promocyjnych ( podstawa przetwarzania: zgoda osoby , której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych ( podstawa przetwarzania: zgoda osoby , której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom , którym przekazanie danych pozostaje w związku z  realizacją zawartej umowy, operatorom płatności,  podmiotom świadczącym tam, gdzie dan usługi doradcze, prawne, audytowe, rachunkowe, ubezpieczeniowe, finansowe, kredytowe, ochrony osób i mienia, dostawcą usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia roszczeń, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, uczestniczącym w organizacji akcji marketingowych i programów lojalnościowych.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom i podwykonawcom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia)

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku przygotowania dla Państwa oferty dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres ważności oferty oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia umowy Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.

Tam, gdzie dane osobowe przetwarzane są w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe przetwarzane będą przez okres działalności Administratora na rynku i realizowania przez niego wskazanych celów. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w tych celach. Jeśli dane przetwarzane są w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 

Prawo dostępu do danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie,  w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie  zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów jest konieczne. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

Profilowanie

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

 

Źródło pochodzenia danych

Przetwarzamy dane udostępnianie przez Państwa a także dane pochodzące ze stron internetowych, w tym plików cookies, a  w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS. Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne.